Algemene voorwaarden Studio 44 Haarlem – Versie Juni 2018

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die door Studio 44 Haarlem en/of op de locatie van Studio 44 aan de Burgwal 42-44 (zwart) te Haarlem worden aangeboden. Door deelname aan een les, workshop of training verklaart de klant zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Ook mbt de verhuur van ruimte aan de Burgwal 42-44 (zwart) zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De laatste versie van deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website www.studio44haarlem.nl en kan ten alle tijden digitaal worden geraadpleegd op bovengenoemde website.

 

Artikel 1: Inschrijving

 • Klant/deelnemer: degene die een door Studio 44 Haarlem georganiseerde les, workshop of training volgt of wenst te volgen.
 • Fitmanager: een geautomatiseerd ledenadministratie systeem voor de administratie en de aan en afmelding van lessen voor haar klanten. Studio 44 Haarlem maakt gebruik van “Fitmanager”, met goedkeuring van deze Algemene Voorwaarden middels deelname aan de les geeft de klant ook aan om van dit systeem gebruik te willen maken.
 • Om een les, workshop of training georganiseerd door Studio 44 Haarlem te kunnen volgen dient u te zijn ingeschreven bij Studio 44 Haarlem via Fitmanager, waarna u beschikt over een Fitmanager-account. Na inschrijving kan u een strippenkaart kopen of een abonnement afsluiten waarna u zich kan inschrijven voor deelname aan een les, workshop of training, alles overeenkomstig de strippenkaart of het betreffende abonnement.
 • Strippenkaarten en abonnement zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Studio 44 Haarlem is gevestigd te Haarlem aan de Burgwal 42-44 (zwart) en is geregistreerd in het handelsregister onder KvK nummer 61310344

Artikel 2: Strippenkaarten

 • De strippenkaart is geldig voor het bij de aankoop vermelde aantal lessen.
 • Strippenkaarten zijn geldig gedurende de bij de aankoop van de strippenkaart vermelde periode, gedurende de periode Juni t/m Augustus is er een velengde periode ivm zomerstop.
 • Betaling van de strippenkaarten geschiedt middels iDeal. Facturen zijn in te zien in het Fitmanager-account van de deelnemer.
 • Wanneer de deelnemer besluit om gedurende de geldigheid van de strippenkaart niet meer naar de lessen te komen is restitutie van lesgeld niet mogelijk.

 

Artikel 3: Abonnementen

 • Abonnementen hebben een vastgestelde abonnementstermijn en worden automatisch verlengd tot wederopzegging. Na de eerste termijn is het abonnement maandelijks opzegbaar. De opzegtermijn is een maand.
 • Gedurende de ‘zomerstop’ wordt het abonnement ‘doorgeschoven’ voor de periode dat Studio 44 Haarlem dicht is.
 • Betaling van abonnementen gaat uitsluitend op basis van automatische incasso. De eerste betaling geschiedt via iDeal en dient meteen als machtiging voor de automatische incasso van de volgende maanden. Facturen zijn in te zien in in het Fitmanager account van de deelnemer.

 

Artikel 4: Reserveren, annuleren en verschuiven van lessen.

 • Reserveren en annuleren van groepslessen is uitsluitend mogelijk via Fitmanager.
 • Annuleren altans verschuiven van lessen kan uiterlijk 12 uur voorafgaand aan de les. Lessen kunnen kosteloos worden ingehaald of verschoven, mits dit gebeurt uiterlijk 12 uur voorafgaand aan de les en binnen de geldigheid van de strippenkaart, c.q. binnen de betreffende abonnementsmaand.

 

Artikel 5: Feestdagen en pauzeren

 • Op feestdagen is Studio 44 Haarlem gesloten. Lessen die daardoor vervallen kunnen ingehaald worden binnen de geldigheid van de strippenkaart c.q. de betreffende abonnementsmaand.
 • Bij langdurige ziekte c.q. blessure kan de Klant de strippenkaart of het abonnement voor een periode van maximaal 6 maanden laten opschorten. Een verzoek tot opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Studio 44 Haarlem en moet worden vergezeld van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@studio44haarlem.nl

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 • Studio 44 Haarlem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan workshops, training, etc, bij, of verzorgd door Studio 44 Haarlem.
 • Studio 44 Haarlem zorgt altijd voor lessen, workshops en trainingen van een hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les, workshop of training. Door deelname aan een les, workshop of training bij, of verzorgt door Studio 44 Haarlem aanvaardt de klant dit risico. Studio 44 Haarlem adviseert vooraf en tijdens de les hoe het risico op een blessure of letsel vermindert kan worden. Enkele tips vooraf:
  • Consulteer een arts voordat je met de lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent;
  • Als je een blessure hebt, of een ander lichaamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, workshop of training;
  • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op;
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar;
  • Vo er de oefeningen zorgvuldig uit en houdt rekening met je lichamelijke beperkingen;
  • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn;
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

 

Artikel 7: Persoonsgegevens

 • Studio 44 Haarlem verzamelt persoonsgegevens van de klant voor het bijhouden van haar bestand en voor de administratie.
 • Met betrekking tot de nieuwe Europese wetgeving op de persoonsgegevens zijn er binnen ons geautomatiseerde ledenadministratie systeem (Fitmanager) aanvullende functionaliteiten toegevoegd waarin klanten/deelnemers wordt duidelijk gemaakt welke persoonsgegevens worden opgenomen, en of ze de nieuwsbrief willen ontvangen.
 • Studio 44 Haarlem gebruikt de in 7.1 genoemde persoonsgegevens ook om klanten op de hoogte te brengen van activiteiten van Studio 44 Haarlem en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld het lesrooster.
 • Studio 44 Haarlem stuurt een nieuwbrief (via aanbieder Mailchimp), de nieuwbrief wordt gestuurd om betrokkenen op de hoogte te houden van Studio 44 Haarlem dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u uzelf hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mailbericht of Studio 44 Haarlem hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, door een mail of een brief te sturen naar info@studio44haarlem.nl
 • Studio 44 Haarlem geeft de persoonsgegevens van de klanten nooit zonder voorafgaande schritelijke toestemming door aan derden.

 

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen beslechting

 • Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene voorwaarden, of andere zaken met betrekking tot het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Studio 44 Haarlem zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator.
 • Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

 

 

 

E-mail

info@studio44haarlem.nl

Telefoonnummer

(+31) 6 24890174 

(Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 10:00 – 15:00)

Adres Studio 44

Burgwal 44
2011 BE Haarlem